TULE-terveyden ylläpito

Terveys tarkoittaa sellaisia ominaisuuksia ja niiden yhdistelmiä, jotka ”edistävät yksilön ja lajin elämän säilymistä sekä elämän perustehtävien suorittamista ja perustavoitteiden saavuttamista” (Terve tuki- ja liikuntaelimistö. Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Heli Bäckman ja Ilkka Vuori, toim.). Terveys edistää myös yksittäisen ihmisen itselleen asettamien tehtävien ja tavoitteiden toteuttamista toimien yksilön sisäisenä voimavarana. Terveys voidaan nähdä elämänenergian ja elämisen, olemisen ja toimimisen jatkumona ja mahdollisuutena.

Toimintakyky on yksi terveyden ilmenemismuodoista. Toimintakyvyllä tarkoitetaan yksilön fyysisten, henkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien suhdetta häneen kohdistuviin odotuksiin. Toimintakyky on sitä parempi, mitä paremmat mahdollisuudet ihmisellä on elää ja toimia noita odotuksia vastaavasti. Toimintakykyyn vaikuttavat perinnölliset ja elämän varrella ilmenneet tekijät kuten elämäntavat ja sairaudet.

Kunto tarkoittaa sopivuutta, kykenevyyttä ja kelvollisuutta vaikkapa elimen tai elimistön biologisiin tehtäviin. Kunto mittaa ja ilmaisee terveydentilaa. Fyysinen kunto ilmaisee kelpoisuutta fyysisiin tehtäviin, siis suorituskykyä.

Terveyskunto tarkoittaa fyysistä suorituskykyä tai kuntoa määrittäviä rakenteita ja toimintoja, jotka ovat yhteydessä terveyteen ja joihin voidaan vaikuttaa liikunnalla. Tuki- ja liikuntaelimistön osalta terveyskuntoon kuuluvat

 • luuston vahvuus
 • lihasten voima ja kestävyys
 • notkeus
 • asennon hallinta

Terveyden ja kunnon vaikutukset toimivat kahteen suuntaan. Esimerkki: liikunnalla voidaan vaikuttaa lihasvoimaan ja lihasvoima puolestaan mahdollistaa tietyt liikuntasuoritukset. Terveyskunnon arviointi liittyy TULE-toimintakyvyn arviointiin. Näin pyritään löytämään henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky on vaarassa heikentyä. Mittaamalla kartoitetaan muun muassa liikunnan tarvetta ja arvioidaan liikuntaharjoittelun vaikutuksia.
Jakomitalla sämpylän mittausta

Luuston kunnon ylläpito

Luuston terveyttä ilmaisee ja sen tavoitteena on murtumien vähäisyys. Luuston vahvuuden säilyttämisen ja mahdollisen lisäämisen tärkeimmät keinot ovat

 • riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti
 • säännöllinen liikunta
 • tupakoimattomuus
 • kohtuullinen alkoholinkäyttö.

Luun huippumassaa voidaan suurentaa liikunnalla lapsuudessa ja nuoruudessa. Aikuisilla ja ikääntyneillä liikunta ylläpitää luuston vahvuutta. Parhaiten luuston hyväksi toimii monipuolinen, tärähdyksiä, tömähdyksiä, nopeita kiertoja, vääntöjä tai värähtelyjä sisältävä, monista suunnista vaikuttava liikunta.

Nivelet ja notkeus

Notkeuteen vaikuttavat

 • luiset rakenteet ja rustokudos
 • nivelkapseli
 • nivelsiteet
 • lihakset
 • jänteet
 • iho

Ihminen tarvitsee tietyn määrän notkeutta voidakseen liikkua sujuvasti. Suurimpaan osaan päivittäisitä toiminnoista riittää terveelle nivelelle ominainen liikelaajuus. Suurempaa liikelaajuutta saatetaan tarvita joissain liikuntalajeissa.  Sekä nivelten suuri jäykkyys että suuri notkeus voivat aiheuttaa ongelmia liikuntaelimistön toiminnoissa.

Nivelten terveyttä voidaan ylläpitää ja suojata

 • kohtuullisella, säännöllisellä liikunnalla
 • välttämällä ylipainoa
 • välttämällä nivelvammoja ja pitkään liikkumattomuuteen johtavia vammoja.

Nivelten terveydestä voit pitää huolta millä tahansa liikunnalla, jossa kuormitus pysyy kohtuullisena ja vammariski on pieni. Kun ikää karttuu lisää, liikunnan tarve korostuu.

Notkeutta voi ylläpitää ja kehittää venyttelyllä, joka kohdistuu lihakseen ja jänteeseen. Pari-kolme venyttelykertaa viikossa on hyvä lähtökohta. Laajoja liikeratoja sisältävät liikuntalajit ovat myös hyvä keino parantaa notkeutta.

Lihasten terveys, voima ja kestävyys

Lihasten terveyteen vaikuttavat keskeisesti

 • ravinto
 • liikunta
 • hormonaaliset tekijät.

Ravinnossa tärkeää on monipuolisuuden lisäksi erityisesti riittävä valkuaisen saanti. Hormonaalisten tekijöiden vaikutus korostuu ihmisen vanhetessa. Tärkein keino vaikuttaa lihasmassaan ja toimintakykyyn on liikunta. Erityisen tehokasta on voimaharjoittelu.

Voimaharjoittelua suositellaan erityisesti ikääntyville. Se ehkäisee lihasmassan vähenemistä ja osteoporoosia. Alaraajojen hyvä lihasvoima kompensoi huonoa tasapainoa ja vähentää kaatumisriskiä. Lihasvoima- ja kestävyysharjoittelu auttaa myös ehkäisemään diabetesta sekä sydän- ja verisuonitauteja.

Liikehallinta

Liikehallinta on eri kehonosien liikkuvuuden hermostollista säätelyä. Kyseessä on siis kehon asentojen ja liikkeiden hallinta. Liikehallintakyvyn osatekijäitä ovat

 • tasapaino
 • reaktiokyky
 • koordinaatio
 • ketteryys

Liikehallinnan perusta syntyy jo lapsuudessa, ja se on tärkeä edellytys päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen. Liikehallintaan liittyy liikkumisvarmuus eli kyky säilyttää asento ja jatkaa liikesuoritusta. Liikehallinta heikkenee usein ikääntymisen myötä, ellei siitä pidetä aktiivisesti huolta. Tämä voi johtaa kaatumisiin ja muihin tapaturmiin.

Hermosto oppii toimimaan tehokkaasti, kun mitä tahansa liikettä toistetaan. Jo lapsena monipuolisesti liikkuneet kehittyvät usein harjoittelun myötä nopeammin kuin lapsena passiiviset. Tasapainoa pystyasennossa voi ja kannattaa harjoitella läpi elämän. Liikehallinnan ja tasapainon kehittämiseen sopivat monet liikuntalajit.

Lue lisää TULE-sairauksien ehkäisystä ja hoidosta